Alumni

Hubei University of Technology

Address:No.28, Nanli Road, Hong-shan District, Wuchang, Wuhan, Hubei Province, P. R. China

Postcode:430068

Home > Alumni > Outstanding Alumni

Outstanding Alumni
 • Xu Penghang
 • Wu Weixian
 • Chen Fang
 • Ren Xiaotie
 • Zhou Ji
 • Shao Yaliang
 • Wang Xiaodong
 • Li Guotao
 • He Bin
 • Wang Jing
 • Huang Lei
 • He Xiuwen
About Us
Overview
Leadership
Facts & Figures
Administration
Contact us
Academics
Faculties & Schools
Graduate Programs
Undergraduate Programs
Diploma Programs
Training Programs
Research
Library
Labs & Research Center
Research Institute
Journals
International Development
Overview
Partnerships
Joint Program
Joint Research
Exchange Program
International Faculty
International Conference
Overseas Students

Address:No.28, Nanli Road, Hong-shan District, Wuchang, Wuhan, Hubei Province, P. R. China

Postcode:430068

template